Accessibility Tools

Skip to main content
เฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
ป้ายชื่อมูลนิธิธรรมิกชน
ครบรอบ 45 ปีมูลนิธิธรรมิกชน

            มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งโดย ดร.ประหยัด ภูหนองโอง  เริ่มจัดการเรียนการสอนในบ้านเช่าหลังหนึ่งกับเด็กตาบอดจำนวน 13 คน เน้นการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยมุ่งหมายที่จะให้เด็กตาบอดเหล่านั้นสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน   รวมถึงการให้ความรู้ในการอ่านหนังสือและการเขียนอักษรเบรลล์ก่อนที่จะเข้ารับการศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนทั่วไป                       
        ปัจจุบันมูลนิธิดำเนินงานประสบความสำเร็จด้านการให้โอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดด้านการประกอบอาชีพ ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมมากมาย

เด็กนักเรียนตาบอด กำลังเอามือสัมผัสที่งวงช้าง
นักเรียนตาบอดกำลังเล่นโฟคซอง
คนตาบอดยืนถือไม้เท้า

ข่าวสารมูลนิธิ

ครูและเด็กนักเรียนตาบอดถ่ายรูปคู่กับช้าง
กิจกรรมแคมป์ช้าง
รับมอบ Note book
ดร.คณิต ผามณี ผอ.กรกนก ผอ.อิสรีย์ นั่งรวมรายการเสวนาิชาการ
กิจกรรมเสวนาวิชาการ
การแสดงบนเวทีของคณะครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น
กิจกรรมคืนสู่เหย้าเราชาวธรรมิกชน

  หน่วยงานภายใต้การดำเนินงานมูลนิธิ

         ท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมให้กำลังใจ และสนับสนุนการดำเนินงานของเราได้ตามพื้นที่ให้บริการดังต่อไปนี้

  เพื่อให้การจัดการศึกษาสำหรับคนตาบอดเป็นไปอย่างทั่วถึงมูลนิธิจึงจัดตั้งสำนักงานสาขามูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนตาบอดขึ้นในพื้นที่สำคัญๆ ในประเทศไทย

  นอกจากการให้บริการการศึกษาสำหรับคนตาบอดอย่างทั่วถึงแล้ว การจัดตั้งหน่วยงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน การที่นักเรียนตาบอดจะสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนแบบเต็มร้อยนั้นจะต้องอาสัยความเข้าใจ อุปกรณ์เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก

   บทความที่น่าสนใจ

   การศึกษาคือโอกาสพัฒนาชีวิต

   คนแจวเรือกับหัวใจที่เข้มแข็ง

   แรงบันดาลใจจากใครคนหนึ่ง

   สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมสำหรับคนตาบอด

   สวนเกษตร “ส่งเสริมประสาทสัมผัส”

   สนับสนุนเรา

   สนับสนุนทุนทรัพย์

   สนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษา

   สนับสนุนกิจกรรม/โครงการ

   จิตอาสา

   ร่วมบริจาค ส่งมอบแสงสว่างทางการศึกษา ให้กับน้องๆ ผู้พิการทางสายตา

   เลือกทำบุญกับเรา ณะ ที่ใด ที่หนึ่งของหน่วยงานภายใต้การดำเนินงานมูลนิธิ ตามที่ท่านสะดวก

   สิ่งที่ท่านได้มอบให้จะถูกส่งต่อไปให้กับน้อง ๆ นักเรียนตาบอดตามสำนักงานสาขาของมูลนิธิทั่วประเทศ

   น้ำใจจากท่านคนละนิด สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดให้ยั่งยืน