Accessibility Tools

Skip to main content

เพื่อให้การจัดการศึกษาสำหรับคนตาบอดเป็นไปอย่างทั่วถึงมูลนิธิจึงจัดตั้งสำนักงานสาขามูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนตาบอดขึ้นในพื้นที่สำคัญๆ ในประเทศไทยเพื่อให้การศึกษาสามารถเปลี่ยนเป็นปัญญาสำหรับพวกเขาเหล่านี้ต่อไป

สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สาขากรุงเทพมหานคร และโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนตาบอดพิการซ้อน เป็นโรงเรียนประจำจัดการศึกษาแบบให้เปล่า

สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมพ์สาขาจังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนตาบอดเป็นโรงเรียนประจำจัดการศึกษาแบบให้เปล่า

สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมพ์สาขาชะอำ และโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนตาบอดพิการซ้อน เป็นโรงเรียนประจำ โดยจดการศึกษาแบบให้เปล่า

สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาเชียงราย และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนตาบอดแถบภาคเหนือและนักเรียนตาบอดแถบชายขอบเป็นโรงเรียนประจำ จัดการเรียนการสอนแบบให้เปล่า

สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สาขานครราชสีมา และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา เป็นสถานศึกษาสำหรับนักเรียนตาบอดแถบอีสานใต้เป็นโรงเรียนประจำ จัดการศึกษาแบบให้เปล่า

สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สาขานครนายก หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ (บ้านรื่นสุข) เป็นบ้านที่พัฒนาคนตาบอดพิการซ้อด้านการประกอบอาชีพ สำหรับคนตาบอดพิการซ้อมในไวย์ผู้ใหญ่เพื่อให้พวกเขาสามารถดำรงค์ชีวิตได้อย่างมีความสุข 

สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาเพชรบุรี และโรงเรียนธรรมิกวิทยาเป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนตาบอดเป็นโรงเรียนประจำ จัดการเรียนการสอนแบบให้เปล่า

สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาร้อยเอ็ด และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนตาบอดเป็นโรงเรียนประจำ จัดการศึกษาให้กับคนตาบอดแบบให้เปล่า

สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาลพบุรี และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรีเป็นโรงเรียนประจำ จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตาบอด และนักเรียนตาบอดพิการซ้ำซ้อนแบบให้เปล่า

สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาสงขลา และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนตาบอดในภาคใต้เป็นโรงเรียนประจำ จัดการศึกษาแบบให้เปล่า