Accessibility Tools

Skip to main content

“การศึกษาคือโอกาสพัฒนาชีวิต”

โดย

นายณัฐพล ภู่ระหงษ์

ตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน

ปัจจุบันรับราชการครูเป็นครูผู้ช่วยอยู่ในจังหวัดลพบุรี โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี ในคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษครุศาสตรบัณฑิต ครอบครัวของข้าพเจ้ามีสมาชิกอยู่ทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วย บิดา มารดา น้องชาย และตัวของข้าพเจ้า มารดาของข้าพเจ้ารับราชการครู ส่วนบิดาได้เสียชีวิต ส่วนน้องชายนั้นเป็นผู้พิการทางสายตาเหมือนข้าพเจ้า
    สมัยเด็กข้าพเจ้าได้ไปเรียนโรงเรียนคนปกติแต่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น จึงต้องย้ายมาศึกษาต่อในโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี ซึ่งดำเนินงานภายใต้สำนักงานมูลนิธิ บ้านและโรงเรียนแห่งนี้ทำหน้าที่อบรมเลี้ยงดูข้าพเจ้าเปรียบเสมือนบ้านอีกหลังของข้าพเจ้า ในยามเช้าจะมีรถคอยรับส่งข้าพเจ้าและเพื่อนๆไปโรงเรียนเพื่อเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ ยามเย็นจะมีรถคันเดิมคอยรับพวกเรากลับคืนมาสู่บ้านหลังนี้ ข้าพเจ้าและเพื่อนๆได้รับการสอนสั่งจากคุณครูคุณแม่เสมือนกับว่าพวกเราเป็นสมาชิกของครอบครัวแห่งนี้ จากสิ่งที่ข้าพเจ้าและเพื่อนๆได้รับการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรักและผูกพัน ทำให้ข้าพเจ้าคิดว่าบ้านแห่งนี้ เป็นแหล่งที่สร้างข้าพเจ้าให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ เป็นบ่อเกิดสรรพวิชาแขนงต่างๆมากมาย ได้แก่ อักษรเบรลล์ คอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้ข้าพเจ้ามีทักษะด้านภาษา การคิด คำนวณและทักษะอื่นๆที่จำเป็นในการดำรงชีวิต
    ต่อมาได้ไปเข้าเรียนในโรงเรียนวัดใหม่ร่วมกับนักเรียนสายตาปกติในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนพระนารายณ์ ทางมูลนิธิได้สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนจนสำเร็จการศึกษา อันได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หนังสืออักษรเบรลล์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ อีกทั้งยังจัดหาอาจารย์มาสอนพิเศษในสาขาภาษาต่างประเทศ นำไปสู่การจัดโครงการจุดไฟให้น้องเพื่อมองอนาคตและค่ายภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นใบเบิกทางสู่อนาคต ทำให้ข้าพเจ้าสามารถผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี ระหว่างการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทางโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนให้ข้าพเจ้ายืมเครื่องอ่านอักษรเบรลล์ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    การศึกษาคือโอกาสที่สามารถช่วยพัฒนาชีวิตของคนพิการ หากข้าพเจ้าไม่มีมูลนิธิธรรมิกชน ข้าพเจ้าคงไม่สามารถไปเรียนร่วมกับคนปกติและได้ไปเรียนในมหาวิทยาลัยอีกทั้งยังได้รับราชการ
    โอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จในด้านการศึกษา และประสบความสำเร็จในชีวิต
    ธรรมิกชน เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการศึกษาอย่างเข้มแข็ง ธรรมิกชน สร้างคนสร้างงาน องค์กรการศึกษาเอกชนการกุศลที่ไม่แสวงผลกำไร

  • ฮิต: 33